Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

29 Marec 2019
Poznáte najdôležitejšie klauzuly v term-sheete?

Klasická venture kapitálová investícia má podobu equity financovania, keď investor za svoju investíciu získava v startupe klasický obchodný podiel. Investícia je určená na rozvoj startupu, nie pre exit podnikateľov a spájajú sa s ňou rôzne podmienky, ktoré si objasníme v dnešnom príspevku.

V predchádzajúcom príspevku sme si vysvetlili, načo je potrebný term-sheet a naznačili sme, že valuácia nie je zďaleka jediným dôležitým bodom, o ktorom term-sheet pojednáva. Môžeme povedať, že term-sheet tvoria ekonomické podmienky transakcie, ustanovenia týkajúce sa tímu a ustanovenia týkajúce sa kontroly investície. Prehľad týchto podmienok uvádzame v tabuľke:

Tab.: Prehľad najdôležitejších zmluvných podmienok pri equity financovaní

1. Ekonomické podmienky 2. Podmienky týkajúce sa tímu/ľudí 3. Kontrolné podmienky
 • Suma investície a % podiel
 • Pre-money a post-money valuácia
 • Preferenčný zostatok (liquidation preference)
 • Klauzula o zabránení riedenia podielu (Anti-dilution)
 • Záväzok neopustiť startup
 • Obrátený vesting
 • Zákaz konkurencie a zákaz „preťahovania“ zamestnancov
 • Motivačný zamestnanecký program
 • Klasický vesting
 • Investičné tranže,
 • Hlasovacie práva a právo veta, miesto v predstavenstve / dozornej rade,
 • Informačné práva,
 • Klauzuly týkajúce sa prevodu podielov/akcií
 • Klauzuly týkajúce sa krízových situácií a krízového manažmentu

 

1. Ekonomické podmienky

 • Suma investície a výška obchodného podielu - pokiaľ ide o anjelské investície, v minulých článkoch sme sa už zmienili o tom, že nielen v slovenských podmienkach je racionálne očakávať investície rádovo v desaťtisícoch Eur. Je dobrou praxou, že anjelsky investor nadobúda v spoločnostiach minoritný podiel z týchto dôvodov:
  • aby zakladateľom nezobral motiváciu rozvíjať podnikanie;
  • aby zostala equita pre potenciálnych investorov v ďalších potenciálnych kolách;
  • aby zostal priestor pre motivačný zamestnanecký program;
  • aby neodradil od budúcej investície väčších venture - kapitálových investorov (títo neradi vidia ak v startupe nevlastnia väčšinu obchodného podielu pôvodní zakladatelia).
 • Pre money a post money valuácia. O tom, ako sa valuujú startupy bez príjmov sme sa už zmienili. U startupov často dochádza k nepochopeniu toho, čo je pre-money a čo post-money valuácia, a preto je potrebné tieto termíny ihneď vyjasniť. Ak za vami príde investor a povie, že za 200 tis. Eur chce 20% equitu, tak post money valuácia je 1 mil. Eur (200 tis./0,2). Ak od post money valuácie odpočítate sumu investície, dostanete pre-money valuáciu, t.j. 1 mil. Eur - 200 tis. Eur = 800 tis. Eur.
 • Preferenčný zostatok na zisku, resp. veličiny, ktorá zostane zakladateľom pri exite (liquidation preference) - je to základné ekonomické ustanovenie, ktoré používajú investori a to najmä v prípadoch, keď exit nebol príliš úspešný. Ustanovenie hovorí o tom, že investor má byť prednostne uspokojený pred inými majiteľmi spoločnosti a pre úspešnosť investície je to často dôležitejšie ustanovenie ako samotná veľkosť obchodného podielu. Preferenčný zostatok sa väčšinou udáva v násobkoch investície a môže mať tieto podoby:

Príklad:

Anjel investuje 100 000 Eur, za ktoré dostáva 25% v spoločnosti, pričom spoločnosť je neskôr predaná za 200 000 Eur. Aký bude výnos investora, ak mal, resp. nemal zazmluvnený nárok preferenčný podiel?

Možnosť "A": V prípade, že investor nemal zazmluvnený nárok na preferenčný podiel, obdrží 25% z 200 tis. Eur, t.j.
50 000 Eur, bude teda 50 000 Eur v strate.

Možnosť "B": Ak by si investor vyrokoval právo na 1x vo forme neparticipujúceho preferenčného zostatku, obdrží 100 000 Eur, pretože to je výška 1x pôvodnej investície. Ak by bola spoločnosť predaná napr. za 1 mil. Eur, obdrží 25% podiel, t.j. 250 000 Eur, keďže táto suma je vyššia ako "garantovaný" násobok zhodnotenia, t.j. 100 tis. Eur.

Možnosť "C": Ak by si investor vyrokoval právo na 1x vo forme participujúceho preferenčného zostatku, obdrží 100 000 Eur pôvodnú investíciu + 25% na zvyšných 100 000 Eur = 125 000 Eur.

 • Klauzula o zabránení riedenia podielu - je to ustanovenie chrániace pred prílišným riedením kapitálu anjelského investora za predpokladu, že startupu sa nedarí a že ďalšia valuácia je nižšia než tá predchádzajúca. Tieto klauzuly hovoria o tom, že pri poklese hodnoty má byť investor kompenzovaný za nezdar vyšším majetkovým podielom na úkor zakladateľov a to buď v plnej výške (čo je dosť nepriateľské voči zakladateľom) alebo čiastočne (na čo sa používajú rôzne vážené priemery).

2. Podmienky týkajúce sa zakladateľov a tímu

Veľa investorov vám povie, že to, do čoho investujú, je tím. Sú to zakladatelia, ich schopnosti, elán a energia, ktorú vkladajú do projektu. Je preto logické, že investor sa chce chrániť proti tomu, aby mu zakladatelia odišli. Preto v zmluvách bývajú ustanovenia, ktoré "zakazujú" zakladateľom odísť, čo nemusí byť vždy 100% garancia, že neodídu, ale minimálne motivujú k zodpovednému správaniu sa zakladateľov. Tento zákaz býva spojený s tým, že v prípade, že sa zakladateľ rozhodne odísť, musí vrátiť svoj obchodný podiel / odpredať ho za nominálnu hodnotu buď investorovi alebo nejakému ďalšiemu zamestnancovi. Pre investora ide o obranu pred "mŕtvymi" obchodnými podielmi, pretože ak by vznikla takáto situácia, že zakladateľ je nekontaktný, podnikanie by sa v podstate nedalo riadiť.

 • Záväzok neopustiť startup - buď povinnosť zostať v startupe po určitú dobu (4,5 rokov) alebo zákaz predaja obchodného podielu;
 • Obrátený/reverzný vesting - zákaz býva spojený s tým, že v prípade, ak sa zakladateľ rozhodne odísť, musí vrátiť svoj obchodný podiel (odpredať za nominálnu hodnotu buď investorovi alebo nejakému ďalšiemu zamestnancovi);
 • Zákaz konkurencie a zákaz „preťahovania“ zamestnancov;

Ďalšou z kľúčových klauzúl vo vzťahu k tímu (nie k zakladateľom) je existencia motivačného programu. Keďže startupy nemajú zväčša dosť prostriedkov, aby platili plné mzdy developerom, týchto motivujú "equitou", čím im kompenzujú nižšiu výšku mzdy.

 • Motivačný zamestnanecký program - kľúčoví zamestnanci sa motivujú opčnými plánmi (zamestnancovi udelíte opčné právo kúpiť si 1% podiel v startupe ak vydrží pre vás pracovať 3 roky za súčasnú hodnotu)
 • Klasický časový vesting (cliff) – znamená udelenie % podielu vo firme po určitých odpracovaných rokoch.

3. Kontrolné podmienky

Kontrolné ustanovenia rozhodujú o tom, do akej miery si investor môže chrániť vloženú investíciu do firmy/startupu. 

 • Investovanie v tranžách - typické kontrolné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že financie budú poskytnuté postupne vo fázach na základe dosiahnutia určitých míľnikov;
 • Hlasovacie práva, resp. právo veta - ide o zásadné firemné rozhodnutia, ktoré sú dôležité, lebo môžu znehodnotiť spoločnosť (napr. predaj majetku, predaj podielov, predaj časti podniku, odcudzenie duševného vlastníctva, realizácia investícií nad určitú čiastku atď), a preto ich nie je možné realizovať bez súhlasu investora. Ak sa takýto súhlas nedodrží, väčšinou sa aplikuje zmluvná pokuta, avšak nie proti spoločnosti, ale proti spoločníkovi.
 • Informačná povinnosť - investor má právo byť pravidelne informovaný (mesačne, resp. kvartálne) o ekonomických ukazovateľoch, ktoré si zmluvné strany dohodnú, aby vedel, ako sa firme darí a či sa plní alebo neplní biznisplán.
 • Prevody obchodných podielov:
  • Predkupné právo - znamená, že ak je na predaj obchodný podiel zakladateľa, investor má právo sa rozhodnúť či ho za tých istých podmienok neodkúpi,
  • Tag-along právo - investor má právo pripojiť sa k odpredávanému podielu zakladateľa za tých istých podmienok,
  • Drag-along právo - investor má právo požadovať od zakladateľov predaj ich obchodných podielov. Znamená to, že ak investor predáva svoj obchodný podiel, tak mám právo pričleniť obchodný podiel spoluzakladateľov do svojej transakcie (samozrejme tiež za rovnakých podmienok). Aj keď sa toto právo javí ako nepriateľské voči startupu, v praxi sa stanovujú rôzne podmienky, za ktorých môže byť využité (napr. minimálna požadovaná valuácia a podobne). Ide o ochranu investora pred tým, aby mu v určitom čase nebol znemožnený exit (ak by pôvodní zakladatelia odmietali predať svoje obchodné podiely, potenciálny záujemca by nemusel mať záujem o nadobudnutie minoritného podielu v takejto spoločnosti).
 • Krízové riadenie - ustanovenia, ktoré sa môžu aplikovať v "kríze", ktorá môže byť definovaná napr. veľkosťou zostatku na bankovom účte. Ak sa zdá, že startup smeruje do insolvencie (napr. pretože nezískal ďalší kapitál), tak investor môže chcieť mať ďalšie oprávnenia: napr. vymeniť CEO alebo možnosť startup predať, sfúzovať alebo inak zmeniť jeho štruktúru.